STANDARD Brukervilkår Mer Oss AS

1. Innledning

Mer Oss AS (org. nr. 929 481 739), tilbyr kurs og foredrag. I disse, ut ifra hvilket produkt du har kjøpt, får deltakere blant annet tilgang til digitale læringsressurser, møtes digitalt for samtaler og workshops, tilgang til nettsafmunn, samt at det arrangeres digitale og/eller fysiske samlinger hvor spesielle temaer dekkes («kurset»). De som melder seg på kurset omtales her som «kursdeltakere», «du», «deg» e.l. Mer Oss AS blir nedenfor vist til som

«vi» eller «oss».
Disse brukervilkårene («Vilkårene») gjelder for kurset og alle kursdeltakere må akseptere vilkårene for å få tilgang til kurset. Når du har meldt deg på kurset som beskrevet i punkt 2 anses du for å ha godtatt vilkårene.
Vi oppfordrer deg til å lese disse vilkårene nøye. Vilkårene kan oppdateres fra tid til annen uten varsel. Vi vil imidlertid gi deg beskjed og be om samtykke fra deg når vi gjør betydelige endringer i vilkårene.

 1. Påmelding til kurset

2.1 Registrering og betaling
Kursdeltakere melder seg på kurset ved å registrere en brukerkonto på meross.no. For å fullføre påmeldingen kreves det videre at du betaler påmeldingsavgiften, slik dette er beskrevet i punkt 5 nedenfor.

2.2 Tilgang til Kursmaterialet
Etter opprettelse av brukerkonto og gjennomført betaling får du umiddelbart tilgang til deler av kursmaterialet, hvor på resten tilgjengeliggjøres etter avtalte internvaller (som regel uke for uke) (definert i punkt 3) og inkluderes videre i kursets deltakergruppe mv. (se også punkt 3).

2.3 Krav til Kursdeltakere

Alle kursdeltakere må ha fylt 18 år for å kunne delta på kurset, og ved å registrere deg bekrefter du å ha fylt 18 år.
Din deltakelse er personlig, og du er ansvarlig for å hemmeligholde brukernavn og passord og er fullt ut ansvarlig for alle aktiviteter som utføres fra din brukerkonto. Deltakere må derfor:

i) oppgi sanne, nøyaktige, oppdaterte og fullstendige opplysninger i når du registrerer deg og sørge for at de alltid er oppdatert,
ii) straks informere Mer Oss AS om uautorisert bruk av sin konto eller andre brudd på̊ sikkerheten, og

iii) logge ut fra din konto når du ikke bruker kurset.

Mer Oss AS påtar seg ingen forpliktelser for å verifisere opplysningene som kursdeltakere registrerer seg med. Mer Oss AS påtar seg heller ikke noe ansvar for eventuelle tap eller skade som følge av at kursdeltakere unnlater å overholde kravene som nevnt i dette punktet.

 1. Hva inkluderes i kurset

Kurset inneholder digitalt læringsinnhold- og ressurser laget av Mer Oss AS («kursmaterialet») som gjøres tilgjengelig i kursets deltakergruppe. Kurset følger videre et bestemt program hvor det på nærmere angitte tidspunkt arrangeres digitale samlinger hvor alle Kursdeltakere er invitert. I visse tilfeller vil det gjøres opptak av samlingene som gjøres tilgjengelig for Deltakerne underveis i kurset. Mer Oss AS gir også kursdeltakere tilgang til nettforum hvor Kursdeltakere kan kommunisere med hverandre.

Når det er særskilt informert om det, vil det også arrangeres fysiske samlinger hvor også eksterne foredragsholdere kan bli invitert for å undervise i spesielle tema.
Merk at nettforum og digitale samlinger varierer fra produkt til produkt. Dobbeltsjekk produktbeskrivelsen på produktet du kjøper.

Kurset handler om selvutvikling og hjelp til selvhjelp. Kurset er ikke terapi eller helsehjelp. Kurset drives av autorisert psykologspesialist, Pål Espen Olsen, som selvfølgelig vil hjelpe deg med å finne riktig instans ved behov for eventuell helsehjelp.

 1. Kursets start og varighet

Kurset starter ved det tidspunktet som informeres om i forbindelse med påmeldingen og anses som avsluttet når den siste digitale samlingen er gjennomført.
Ved kursets slutt vil Kursdeltagere ha tilgang til kursmaterialet via sin konto på ubestemt tid.

Dette inkluderer kursmaterialet slik det forelå når det ble gjort tilgjengelig etter påmelding, og eventuelle oppdateringer i Kursmaterialet er ikke omfattet. Kursdeltakere vil også ha muligheten til å bli værende i kursets eventuelle nettforum etter kursets slutt.
Mer Oss AS forbeholder seg retten til å fjerne alle tilganger etter kursets slutt, uten forvarsel, for eksempel dersom kurset legges ned, økte driftskostnader for kurset eller ved endringer i kursets innhold og/eller format.

 1. Pris og betalingsbetingelser

Prisen for påmeldingsavgiften til kurset informeres om i forbindelse med påmelding og registrering på www.meross.no. Det kreves umiddelbar betaling av hele beløpet som fremgår for å få tilgang til kurset. For kjøp på nedbetaling gjør vi oppmerksom på at det ikke er tilgang til å stanse nedbetalingsplanen.
Betaling for kurset gjøres gjennom vår betalingsformidler Stripe. Mer Oss AS har ingen tilgang til betalingsinformasjon som Kursdeltakere oppgir ved betaling og betalingsinformasjonen sendes kryptert og direkte til Stripe. Mer Oss AS mottar kun en bekreftelse når betalingen er gjennomført, slik at vi kan registrere at det er betalt for påmeldingen.
Les om Stripes brukervilkår her: https://stripe.com/no/connect-account/legal

 1. Krav til atferd og innhold

Kurset er for alle, men vi forutsetter at Kursdeltakere melder seg på kurset for særlig et formål, nemlig å utforske seg selv og være vennlige og nysgjerrige overfor andre Kursdeltakere. Vi legger i stor grad til rette for deling, sårbarhet, utforsking og kontakt, og forventer derfor at du er med å bidra til dette.
Følgende atferd eller innhold er aldri tillatt i kurset og vil kunne medføre umiddelbar utestengelse:

 • oppførsel eller innhold som trakasserer eller truer andre;
 • innhold som diskuterer ulovlige aktiviteter med den hensikt å begaådem;
  III. innhold som krenker andres immaterielle rettigheter, eksempelvis opphavsrettigheter eller varemerkerettigheter,
  IV. pornogrask eller ulovlig innhold,
  V. reklame eller annet innhold som markedsfører produkter eller tjenester, og
 • enhver form for programvarevirus, slik som trojanske hester, ormer, tidsinnstilte bomber, ødelagte lenker, skadelig programvare, spyware eller annen lignende programvare som kan skade driften av en annens datamaskin eller eiendom.
  Det er under ingen omstendigheter lov til å publisere, dele eller på andre måter distribuere innhold som nevnt i punktene ovenfor. Hvis du ikke opptrer i samsvar med dette eller har de samme forutsetningene for din deltakelse som oss, forbeholder Mer Oss AS seg retten til å melde deg ut av kurset. Dersom kursdeltakere meldes ut av kurset, er Mer Oss AS uten ansvar for oppsigelsen, i den utstrekning norsk lov tillater dette. Dette kan innebære at vi ikke gir refusjon av påmeldingsavgiften.

7. Mer Oss AS sine rettigheter og plikter

Mer Oss AS vil etter beste evne gjennomføre kurset i henhold til den planen det informeres om i forbindelse med kursets start og frem til avslutning.
En vesentlig del av kurset foregår digitalt. Vi kan derfor ikke garantere at alt vil foregå feilfritt, og vi forbeholder oss at forsinkelser i forbindelse med digitale samlinger eller nedlastning av kursmaterialet kan forekomme. Vi forbeholder oss også retten til å avlyse eventuelle fysiske samlinger, dersom foredragsholdere etc. melder frafall.

Dersom kursmaterialet eller digitale samlinger blir utilgjengelig av andre årsaker enn de som er beskrevet i avsnittet ovenfor, vil Mer Oss AS gjøre alle rimelige tiltak for omgående å gjøre kurset tilgjengelig igjen, eller gi kursdeltakere alternative måter for å få tilgang til kursmaterialet og digitale samlinger.

Mer Oss AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller utskiftninger i teknologien og/eller plattformene som benyttes for å tilby kurset.

 1. Immaterielle rettigheter

Kurset og kursmaterialet er eid av Mer Oss AS og ingen rettigheter til dette overføres til Kursdeltagere. Kursdeltagere får lisens til kursmaterialet i henhold til 2024-versjonen.
Mer Oss AS får en ikke-overførbar, ikke-viderelisensierbar, tidsbegrenset, ikke-eksklusiv, tilbakekallelig tilgang til åndsverk eller andre bidrag (konsepter, idéer) som kursdeltakere gjør tilgjengelig i forbindelse med kurset («Brukerinnhold»).
Kursdeltakere innestår for at (i) du eier eller har nødvendige rettigheter til tilgjengeliggjøre Brukerinnholdet i kurset, (ii) bruken av Brukerinnholdet i kurset ikke krenker noen tredjeparts rettigheter og/eller strider mot noen kontrakt mellom deg og tredjeparter, og (iii) at Brukerinnholdet er lovlig og ikke er skadelig å bruke i kursets teknologiske plattformer.

 1. Kommunikasjon med Mer Oss AS og andre deltakere

Mer Oss AS vil etter beste evne besvare henvendelser som kommer inn fra Kursdeltakere underveis i kurset. Så langt det er hensiktsmessig – og i en rimelig tid etter kursets slutt (punkt 4) – vil Mer Oss AS opprettholde kontakten med Kursdeltakere og bistå̊ med ytterligere veiledning.

 1. Angrerett, avmelding og refusjon

Ved ditt uttrykkelige samtykke og din aksept i forbindelse med påmeldingen, samt utsendt bekreftelse per e-post fra Radikal Frigjøring eller andre kurs, bortfaller angreretten idet du får tilgang til kursets Kursmateriale i henhold til punkt 2 og 5.
Mer Oss AS gir deg rett til å melde deg av kurset før kursets start. Ved avmelding fjernes alle tilganger mot at påmeldingsavgiften refunderes.

I særskilte tilfeller kan også Kursdeltakere få refundert hele eller deler av påmeldingsavgiften etter kursets start, for eksempel av helsemessige årsaker. Årsaken for forespørsel om refusjon må dokumenteres av Kursdeltaker, for eksempel ved fremleggelse av legeerklæring mv.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Kurset gir av åpenbare grunner ingen garantier for at Kursdeltakere oppnår målbare forbedringer hva helse eller fungering angår.
Kurset og alle tilknyttede elementer leveres på “som den er”- og “som tilgjengelig”-basis uten særlige garantier, inkludert kursets tilgjengelighet, egnethet eller oppetid.

Kurset kan vise til lenker til andre nettsteder som ikke er tilknyttet Mer Oss AS. Vi er derfor ikke ansvarlig for innhold, nøyaktighet eller meninger uttrykt på slike tredjeparts nettsteder, og er ikke forpliktet til å undersøke, overvåke eller kontrollere disse nettstedene for nøyaktighet eller fullstendighet. Kursdeltakere som besøker tredjeparts nettsteder utenfor kurset, gjør dette på egen risiko.

 1. Personopplysninger

For å kunne tilby kurset må vi behandle personopplysninger om kursdeltakere. I Mer Oss AS sin personvernerklæring finner du informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles i forbindelse med kurset. Personvernerklæringen er tilgjengelig her.

 1. Kontakt

Dersom du har spørsmål til kurset eller disse vilkårene kan du kontakte oss på: E-post: [email protected]

 1. Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Enhver uenighet eller tvist som gjelder vilkårene eller kurset skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke er mulig å komme til enighet, kan tvisten bringes inn for domstolene.